נספח א' – טופס הגשת בקשה להיכלל ברשימת מגשרים – קובץ מתוקן נכון ל-21.10.2018
 
   
 
1. פרטי המבקש
 
מספר ת.ז:                           שם:                                  שם משפחה:  
 
כתובת מגורים:  
רחוב: מספר בית:                    ישוב:
     
טלפון: נייד:  
 
 
כתובת משרדי גישור:
רחוב: מספר בית: ישוב:
     
     
טלפון: פקס: כתובת דוא"ל:
       
 
 
   
 
2. נתונים מקצועיים
 
סוגי רשימות :     ☐ תביעות קטנות     ☐ משפחה        ☐כללי:  מהות / לא מהות
 
שכר טרחה לשעה מצד (תקנה 7(ב) לתקנות)                                 שפות: ☐ עברית ☐ ערבית ☐ אנגלית
☐ אחר (פרט) _____________
 
תואר אקדמי:                                  נושאי התמחות בגישור:                                                            .
 
האם מעוניין לגשר בתיקים בהם הצדדים או מי מהם זכאים לסיוע משפטי
(לעניין שכר טרחה ונהלי דיווח)                                                                        ☐ כן     ☐ לא.
    
 
למבקשים להיכלל ברשימת מגשרי תביעות קטנות: האם מגשר במסגרת מרכז גישור בקהילה ? כן ☐ לא ☐ שם ופרטי המרכז: .
 
האם מגשר בזוג ? כן ☐ לא ☐          שם המגשר השני:                                     .
 

עיסוק לרבות תת תחום (בנוסף לגישור):
 
 
3. מסמכים מצורפים
 
לבקשה להימנות על רשימת המגשרים שלא בענייני משפחה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. קורות חיים.
 2. צילום ת"ז.
 3. מסמכים מקוריים או העתקים נאמנים למקור המעידים על ניסיון ועל הכשרה, כנדרש בסעיפים
3 (א)(1) - 3 (א)(5) לתקנות, לרבות האמור בסעיף 5 (א) לתקנות.
 1. מגשר המבקש להימנות גם על רשימת מגשרי מהו"ת יצרף ,בנוסף, התחייבות כאמור בסעיף
3 (א)(7) לתקנות.
 1. תצהיר לאימות העובדות המפורטות בבקשה.
 
לבקשה להימנות על רשימת המגשרים בענייני משפחה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. קורות חיים.
 2. צילום ת"ז.
 3. מסמכים מקוריים או העתקים נאמנים למקור המעידים על ניסיון ועל הכשרה, כנדרש בסעיפים
4 (1) - 4 (4) לתקנות, לרבות האמור בסעיף 5 (ב) לתקנות.
 1. מגשר המבקש להימנות גם על רשימת מגשרי מהו"ת יצרף ,בנוסף, התחייבות כאמור בסעיף
4 (6) לתקנות.
 1. תצהיר לאימות העובדות המפורטות בבקשה.
 
לבקשה להימנות על רשימת המגשרים לעניין הליכים בבית משפט לתביעות קטנות יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. קורות חיים.
 2. צילום ת"ז.
 3. מסמכים מקוריים או העתקים נאמנים למקור המעידים על ניסיון ועל הכשרה כנדרש בסעיפים
3 (ב)(1)  או 3 (ב)(2) לתקנות, לרבות האמור בסעיף 5 (א) לתקנות.
 1. תצהיר לאימות העובדות המפורטות בבקשה.
4. רשימת גישורים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בתקנות, אותם ניהל המבקש בחמש השנים האחרונות

 
 
   
מס' שם בית המשפט מספר תיק בית משפט / מקור הפנייה/ אסמכתה לקיומו בכפוף לכללי חיסיון/ סודיות
 
מועד הגישור