הגדרת הגישור על פי תקנות הגישור: סעיף 79ג' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984:

גישור הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו.

הסדר גישור - הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם שהושג בסיומו של הליך גישור.

מגשר - מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסכמה על יישוב סכסוך שביניהם, בהליך גישור, בדרך של ניהול משא ומתן חופשי.

כללי (ג) בהליך הגישור רשאי מגשר להיוועד עם בעלי הדין, יחד או לחוד, ועם כל מי שקשור לסכסוך, ורשאי הוא להיפגש עם עם בעל דין, בהסכמתו, בלי עורך דינו.
           (ד) דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי.

 
תקנות סדר הדין האזרחי ( הוראת שעה) התשס"ח - 2007

סעיף 99א':        פגישת מהו"ת: פגישת מהו"ת - פגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור.

סעיף 99ב':        הסתיימה הגשת כתבי הטענות, לא ידון בית המשפט או רשם בתובענה, לרבות בדרך של ניהול קדם משפט, לא לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת.

סעיף 99ה':        פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר שנכלל ברשימה של מגשרים אשר הוכיחו את מיומנותם והתאמתם לקיים פגישת מהו"ת.