קריטריונים למגשרי משפחה

תואר אקדמי ]תקנה (1)(4)]
5 שנות ניסיון בענייני משפחה [תקנה )1)(4)]
הכשרה כללית בגישור ]תקנה( (4)(2 ]
הכשרה בגישור בענייני משפחה ]תקנה( (4)(2 ]
התנסות מודרכת בגישור ]תקנה(3 (4)(
ניהול 20 הליכי גישור בחמש השנים האחרונות [תקנה( 4)(4 )]
צירוף 5 הסדרי גישור [תקנה( 4)(4 )]