הנדון: בקשה להיכלל ברשימת המגשרים בהתאם לתקנות בתי המשפט
(רשימת מגשרים(, התשע "ח-2017
 
 

רשימת המגשרים שלא בענייני משפחה

תואר אקדמי/לימודים על תיכוניים[תקנה
3(א)(1)]

5 שנות ניסיון בתחום העיסוק  [תקנה
3(א)(1)2))]

הכשרה כללית בגישור [תקנה 3(א)(1)(3)]
התנסות  מודרכת  בגישור [תקנה
3(א)(1(4)]

ניהול 18 הליכי גישור בחמש השנים האחרונות {תקנה 3(א)(1)(5)]

צירוף 5 הסדרי גישור [תקנה 3(א)(1)(5)]