נוסח עדכני נכון ליום: 31-08-2021

תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), תשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א) ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – החוק), וסעיף 26(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק בית המשפט לענייני משפחה), וסעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ובאישור של שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות
1. 

בתקנות אלה –

"בקשה להיכלל ברשימת המגשרים" – בקשה לפי תקנה 7 לתקנות;

"גישור" – כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק;

"הכשרה כללית בגישור" – קורס עיוני ומעשי בגישור של שישים שעות לימוד לפחות, שהוועדה המייעצת אישרה את תכניתו;

"הכשרה בגישור בענייני משפחה" – קורס עיוני ומעשי בגישור בענייני משפחה של ארבעים שעות לימוד לפחות, שהוועדה המייעצת אישרה את תכניתו;

"הסדר גישור" – כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק;

"הערכה מקצועית" – הערכה הכוללת בחינת כישורים ומיומנויות מעשיות הנדרשות לניהול הליך גישור וכן בחינת ידע בגישור, לרבות הכרת הליך הגישור על שלביו השונים, ולעניין גישור בענייני משפחה – גם בחינת כישורים, מיומנויות וידע הנוגעים לגישור במשפחה, וכן הערכת היכרות כללית עם ההליך המשפטי, והיכרות עם החיקוקים הנוגעים לגישור ולעניין גישור בענייני משפחה – גם היכרות עם מושגי יסוד בדיני משפחה;

"הערכה תקופתית" – הערכה הבוחנת את תפקוד המגשר שנכלל ברשימה, מזמן לזמן, לפי תקנה 8(ב);

"השר" – שר המשפטים;

"ועדה מייעצת" – ועדה שמונתה לפי תקנה 2;

"יחידת הגישור" – יחידה בהנהלת בתי המשפט הממונה על ניהול רשימת המגשרים ועל הפנייה למגשרים לפי תקנות אלה;

"יחידת סיוע" – יחידת סיוע לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה או יחידת סיוע לפי חוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע), התשע"א-2011;

"מגשר" – כהגדרתו בתקנות הגישור;

"ממונה על יחידת הגישור" – משפטן בהנהלת בתי המשפט שעבר הכשרה כללית בגישור;

"מרכז גישור בקהילה" – מרכז הפועל מטעם הרשות המקומית או בשיתוף פעולה עמה והמספק שירותי גישור נגישים לתושבי הרשות באמצעות מגשרים מתנדבים מן הקהילה ושיש בו חמישה מגשרים לפחות;

"פגישת מהו"ת" – כהגדרתה בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984;

"פגישות מהו"ת בסכסוכי משפחה" – כמשמעותן בסעיף 3(ב)(1) לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014;

"רשימת המגשרים" – כוללת כל אחת מאלה:

(1) 

רשימת מגשרים לפי תקנה 3(א);

(2) 

רשימת מגשרים לעניין הליכים בבית משפט לתביעות קטנות לפי תקנה 3(ב);

(3) 

רשימת מגשרים בענייני משפחה לפי תקנה 4;

"שופט בדימוס" – מי שהיה שופט, דיין, קאדי, קאדי מדהב או שופט בבית דין נוצרי ויצא לקצבה או פרש;

"תואר אקדמי" – תואר אקדמי שנתן מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או על ידי מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק האמור;

"תיעוד של הליך גישור" – תיאור תמציתי של מהלך הגישור, לרבות הפגישות שהתקיימו בין הצדדים, הדילמות שהתעוררו במהלכו והדרך שבה התמודד עמן המגשר;

"תכנית התנסות מודרכת בגישור" – תכנית שאישרה הוועדה המייעצת, הכוללת, בין השאר, צפייה בהליכי גישור אמיתיים, ניתוח ודיון וכן התנסות באופן מודרך בניהול שישה גישורים לפחות;

"תכנית התנסות מודרכת בגישור בענייני משפחה" – תכנית שאישרה הוועדה המייעצת, הכוללת, בין השאר, צפייה בהליכי גישור אמיתיים במשפחה, ניתוח ודיון וכן התנסות באופן מודרך בניהול שלושה גישורים לפחות בענייני משפחה בהיקף כולל של 20 שעות גישור לפחות;

"תקנות הגישור" – תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993.

ועדה מייעצת
2. (א) 

השר ימנה ועדה מייעצת שאלה תפקידיה:

(1) 

לאשר את –

(א) 

התכנית הנדרשת במסגרת הכשרה כללית בגישור והכשרה בגישור בענייני משפחה;

(ב) 

התכנית הנדרשת במסגרת תכנית התנסות מודרכת בגישור וכן תכנית התנסות מודרכת בענייני משפחה;

(2) 

להמליץ לשר לעניין תוכן ההערכה המקצועית ותוכן ההערכה התקופתית במסגרת הליך של חידוש רישום וכן על דרך בחינתן;

(3) 

להמליץ לשר להתקין תקנות בעניין –

(א) 

פרטים נוספים שיידרש מגשר למסור במסגרת הבקשה להיכלל ברשימת המגשרים לפי תקנה 7(א);

(ב) 

שכר הטרחה המרבי לפי תקנה 12, ובכלל זה לפי סוג ההליך ומשכו;

(4) 

לאשר לכלול ברשימת המגשרים מי שלא עמד בתנאי הכשירות כאמור בתקנה 5;

(5) 

להורות שלא לכלול ברשימת המגשרים מי שחלה לגביו תקנה 6 וכן להורות על עיכוב, התליה של רישום מגשר ברשימת המגשרים או מחיקה של מגשר מהרשימה כאמור בתקנות 10 ו-11.

(ב) 

הרכב הוועדה יהיה כמפורט להלן:

(1) 

אדם הכשיר להתמנות לשופט בית משפט מחוזי בעל זיקה לתחום הגישור, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2) 

הממונה על יחידת הגישור בהנהלת בתי המשפט;

(3) 

מגשר שעסק בהכשרה כללית בגישור במשך חמש שנים לפחות;

(4) 

מגשר שעסק בהכשרה בגישור בענייני משפחה במשך חמש שנים לפחות;

(5) 

איש אקדמיה בעל מומחיות בתחום הגישור.

(ג) 

שניים מחברי הוועדה לפחות יהיו בעלי ניסיון ומומחיות בתחום הגישור ועסקו במשך חמש שנים לפחות בניהול הליכי גישור.

(ד) 

לצורך מילוי תפקידי הוועדה המייעצת לפי תקנה 2(א)(4) ו-(5) רשאי יושב ראש הוועדה למנות ועדת משנה מבין חברי הוועדה ובלבד שוועדת המשנה תמנה שלושה חברים לפחות שאחד מהם לפחות הוא משפטן, ואם היא דנה בעניינו של מגשר במשפחה – אחד מהם לפחות הוא בעל ניסיון בגישור בענייני משפחה.

(ה) 

לא ימונה לחבר ועדה מי שהוא בעלים או מנהל של גוף העוסק בהכשרה בגישור; חבר הוועדה כאמור בפסקאות (3) ו-(4) לא ישתתף באישור הכשרה כללית בגישור או הכשרה בגישור בענייני משפחה או תכנית התנסות מודרכת בגישור או תכנית התנסות מודרכת בגישור בענייני משפחה שבמסגרתה הוא משמש מנחה.

(ו) 

הודעה בדבר מינוי הוועדה המייעצת תפורסם ברשומות.

(ז) 

תקופת הכהונה של יושב ראש וחברי הוועדה המייעצת היא לחמש שנים מיום מינוים, והשר רשאי למנותם לתקופת כהונה אחת נוספת.

כשירות להיכלל ברשימת המגשרים שלא בענייני משפחה
3. (א) 

מי שהתקיימו בו כל אלה כשיר להיכלל ברשימת המגשרים:

(1) 

הוא בעל תואר אקדמי בוגר או תואר אחר מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שיחידת הגישור שוכנעה שהוא שווה ערך לתואר אקדמי, או שהוא בעל תעודת "יורה יורה" מטעם הרבנות הראשית לישראל או שהוא סיים לימודיו במוסד על-תיכוני להכשרה או להשכלה מקצועית, לרבות מסלול להכשרה או להשכלה כאמור במוסד על-תיכוני, המכשיר את תלמידיו לבחינות ממשלתיות או המעניק השכלה שמשרד ממשלתי מכיר בה או לפי כל דין (להלן – הלימודים) ובלבד שהיקף הלימודים לא נמוך משלוש שנות לימוד בהיקף של 1,500 שעות בסך הכול;

(2) 

הוא בעל חמש שנות ניסיון לפחות בתחום לימודיו או בעיסוק מקצועי אחר, אחד או יותר;

(3) 

הוא עבר הכשרה כללית בגישור;

(4) 

הוא השתתף בתכנית התנסות מודרכת בגישור;

(5) 

הוא ניהל שמונה עשר הליכי גישור בחמש השנים האחרונות לפחות, לרבות במסגרת תכנית התנסות מודרכת בגישור, וצירף חמישה הסדרי גישור מגישורים שניהל שנחתמו על ידי הצדדים, והכול בלא ציון שמות ופרטים מזהים אחרים;

(6) 

הוא עמד בהערכה מקצועית ובריאיון אישי; יחידת הגישור תערוך ריאיון אישי ויכול שריאיון אישי כאמור ייערך רק למי שעמד בהצלחה בהערכה המקצועית;

(7) 

לעניין ישיבת גישור המתקיימת בעקבות פגישת מהו"ת – הוא התחייב ששכר הטרחה שהוא דורש אינו עולה על שכר הטרחה המרבי לפי התוספת הראשונה.

(ב) 

כשיר להיכלל ברשימת המגשרים לעניין הליכים בבית משפט לתביעות קטנות מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) 

האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (4) והוא ניהל שישה הליכי גישור לפחות בחמש השנים האחרונות לרבות במסגרת תכנית התנסות מודרכת בגישור, וצירף שני הסדרי גישור מגישורים שניהל וכן תיעוד של הליכי הגישור שהביאו להסדרים אלה, והכול בלא ציון שמות ופרטים מזהים אחרים;

(2) 

האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (3) ובלבד שהליך הגישור ייערך במסגרת תכנית התנסות מודרכת בגישור.

כשירות להיכלל ברשימת המגשרים בענייני משפחה
4. 

כשיר להיכלל ברשימת המגשרים בענייני משפחה מי שמתקיים בו כל אלה:

(1) 

הוא בעל תואר אקדמי שהוא אחד מהמפורטים להלן או תואר אחר ממוסד להשכלה בחוץ לארץ שיחידת הגישור שוכנעה שהוא שווה ערך לתואר אקדמי כאמור, ועסק במשך חמש שנים לפחות מתוך עשר השנים האחרונות בתחום לימודיו או שהוא עורך דין, טוען רבני, טוען שרעי או שופט בדימוס, שעסק במשך חמש שנים לפחות מתוך עשר השנים האחרונות בענייני משפחה:

(א) 

בוגר בעבודה סוציאלית;

(ב) 

מוסמך בפסיכולוגיה;

(ג) 

מומחה בפסיכיאטרייה כללית;

(ד) 

מומחה בפסיכיאטרייה של ילדים ומתבגרים;

(ה) 

מוסמך בייעוץ חינוכי;

(2) 

הוא עבר הכשרה כללית בגישור וגם עבר הכשרה בגישור בענייני משפחה;

(3) 

הוא השתתף בתכנית התנסות מודרכת בגישור או בתכנית התנסות מודרכת בגישור בענייני משפחה;

(4) 

הוא ניהל עשרים הליכי גישור לפחות בחמש השנים האחרונות מהם עשרה הליכי גישור לפחות בענייני משפחה, וצירף חמישה הסדרי גישור מגישורים שניהל בענייני משפחה שנחתמו על ידי הצדדים וששלושה מהם לפחות קיבלו תוקף של פסק דין, והכול בלא ציון שמות ופרטים מזהים אחרים; השתתף אדם בתכנית התנסות מודרכת בגישור בענייני משפחה, יידרש להראות כי ניהל עשרה הליכי גישור לפחות, נוסף על הליכי הגישור שניהל במסגרת ההתנסות המודרכת, מהם חמישה לפחות בענייני משפחה ולצרף חמישה הסדרי גישור מגישורים שניהל בענייני משפחה שנחתמו על ידי הצדדים וששלושה מהם לפחות קיבלו תוקף של פסק דין, והכול בלא ציון שמות ופרטים מזהים אחרים;

(5) 

הוא עמד בהערכה מקצועית ובריאיון אישי; יחידת הגישור תערוך ריאיון אישי ויכול שריאיון אישי כאמור ייערך רק למי שעמד בהצלחה בהערכה המקצועית;

(6) 

לעניין ישיבת גישור המתקיימת בעקבות פגישת מהו"ת – הוא התחייב ששכר הטרחה שהוא דורש אינו עולה על שכר הטרחה המרבי לפי התוספת הראשונה.

אישור חריגים
5. (א) 

על אף האמור בתקנה 3 –

(1) 

רשאית הוועדה המייעצת, בהחלטה מנומקת בכתב, לאשר לכלול ברשימת המגשרים –

(א) 

מגשר שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנה 3(א)(1), אם הוא בעל חמש שנות ניסיון לפחות בעיסוק מקצועי שעשוי לתרום לעבודתו בגישור;

(ב) 

מגשר שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנה 3(א)(3), אם הוא למד במדינת חוץ בקורס הכשרה עיוני ומעשי בגישור של שישים שעות לימוד לפחות, אם הוכח, להנחת דעתה של הוועדה, כי תכנית הקורס דומה במתכונתה לתכנית הכשרה כללית בגישור;

(ג) 

מגשר שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנה 3(א)(4), אם מצאה שיש לו מומחיות וניסיון של 7 שנים לפחות בגישור המצדיקים מתן אישור כאמור;

(ד) 

מגשר שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנה 3(א)(4) אם הוא ניהל 50 הליכי גישור לפחות או ניהל הליכי גישור בהיקף כולל של 200 שעות גישור לפחות;

(ה) 

מגשר שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנה 3(א)(5) או 3(ב)(1) לעניין הדרישה לניהול הליכי גישור בפרק הזמן של חמש השנים האחרונות, אם מצאה הוועדה שיש לו מומחיות וניסיון המצדיקים מתן אישור כאמור.

(ב) 

על אף האמור בתקנה 4 –

(1) 

רשאית הוועדה המייעצת לכלול ברשימת המגשרים בענייני משפחה –

(א) 

מגשר שאינו בעל אחד מהתארים האקדמיים שבתקנה 4(1), אם הוא בעל 5 שנות ניסיון לפחות בעיסוק מקצועי שעשוי לתרום לעבודתו בגישור במשפחה;

(ב) 

מגשר שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנה 4(1) לעניין הדרישה כי ניסיונו בתחום עיסוקו יהיה בפרק הזמן של חמש מתוך עשר השנים האחרונות, אם הוועדה מצאה כי המומחיות והניסיון שיש לו מצדיקים מתן אישור חריג כאמור ובלבד שיש לו חמש שנות ניסיון בתחום עיסוקו לפחות;

(ג) 

מגשר שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנה 4(2), אם הוא למד במדינת חוץ בקורס עיוני ומעשי בגישור בענייני משפחה של ארבעים שעות לימוד לפחות ואם הוכח, להנחת דעתה של הוועדה, כי תכנית הקורס דומה במתכונתה לתכנית ההכשרה בגישור בענייני משפחה לפי תקנה 4(2);

(ד) 

מגשר שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנה 4(3), אם מצאה שיש לו מומחיות וניסיון של שבע שנים לפחות בגישור בענייני משפחה המצדיקים מתן אישור חריג כאמור;

(ה) 

מגשר שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנה 4(3) אם ניהל שלושים הליכי גישור לפחות בענייני משפחה או ניהל הליכי גישור בענייני משפחה בהיקף של 200 שעות לפחות;

(ו) 

מגשר שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנה 4(4) לעניין הדרישה לניהול הליכי גישור בפרק הזמן של חמש השנים האחרונות, אם מצאה הוועדה שיש לו מומחיות וניסיון המצדיקים מתן אישור כאמור.

סייגים מלהיכלל ברשימת המגשרים
6. 

על אף האמור בתקנות 3 ו-4, לא ייכלל ברשימת המגשרים מי שהתקיים בו אחד או יותר מאלה:

(1) 

הוא הורשע בעבירה או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הוועדה המייעצת, לשמש מגשר;

(2) 

הוא הורשע בעבירת משמעת לפי כל דין או הוגשה נגדו קובלנה בעבירת משמעת שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת הוועדה המייעצת, לשמש מגשר.

בקשה להיכלל ברשימת המגשרים
7. (א) 

בקשה להיכלל ברשימת מגשרים ובקשה לחידוש רישום תוגש ליחידת הגישור ובה יציין המבקש באיזו רשימה מתוך רשימות המגשרים הוא מעוניין להיכלל; הבקשה להיכלל ברשימת המגשרים תכלול את פרטי המגשר ונתונים המוכיחים כי התקיימו בו הדרישות שבתקנות 3 ו-4 למעט לעניין הערכה מקצועית הנוגעים למבקש והנושאים שבהם הוא מתמחה, אם הוא מעוניין לגשר בתיקים שבהם הצדדים זכאי סיוע משפטי, אזורי פעילותו, והשפות שהוא דובר; בעד הגשת בקשה להיכלל ברשימה תשולם אגרה לפי התוספת השנייה.

(ב) 

המגשר יציין בבקשה את שכר הטרחה שהוא דורש והוא רשאי לציין שכר טרחה שונה להליך גישור שאיננו מתקיים במסגרת פגישת מהו"ת, להליך בענייני משפחה או להליך במסגרת פגישות מהו"ת בסכסוכי משפחה.

(ג) 

המגשר רשאי לציין כי הוא פועל מטעם מרכז גישור בקהילה או שהוא מגשר במשותף עם מגשר נוסף, ומידע כאמור יצוין ברשימה.

(ד) 

על הערכה מקצועית יחולו הוראות אלה:

(1) 

מצאה יחידת הגישור כי המגשר עומד בדרישות תקנות אלה כדי להיכלל ברשימת המגשרים למעט לעניין הערכה מקצועית, תזמין אותו לעבור הליך של הערכה מקצועית; בעד ההשתתפות בהערכה מקצועית תשולם אגרה לפי התוספת השנייה ולצורך ההערכה כאמור יידרש המגשר להגיש ליחידת הגישור תיעוד של שלושה הליכי גישור שהביאו להסדרים שהוגשו על ידו בעת הגשת הבקשה, בלא ציון שמות ופרטים מזהים;

(2) 

קבעה יחידת הגישור שמגשר עמד בהצלחה בהערכה המקצועית ובריאיון האישי, תכלול את המגשר ברשימת המגשרים;

(3) 

הליך של הערכה מקצועית כאמור יתבצע אחת לשנה, במועד שתחליט יחידת הגישור.

(ה) 

הממונה על יחידת הגישור יעמיד לרשות בית המשפט ולרשות הציבור את רשימת המגשרים; הממונה יפרסם את רשימת המגשרים באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט שכתובתו www.court.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים שכתובתו www.justice.gov.il; רשימת מגשרים תכלול את שם המגשר, מקצועו והתארים האקדמאיים שברשותו, הנושאים שבהם הוא מתמחה, אזורי פעילותו השפות שהוא דובר ומידע כאמור בתקנת משנה (ג); רשימת המגשרים לעניין הליכים בבית המשפט לתביעות קטנות תכלול גם שם של מרכז גישור בקהילה שכל המגשרים הפועלים מטעמו נכללים ברשימה זו.

חידוש רישום
8. (א) 

מגשר ייכלל ברשימת המגשרים לתקופה של חמש שנים וניתן לחדש את הרישום לחמש שנים בכל פעם.

(ב) 

יחידת הגישור תאשר בקשה לחידוש רישום בהתקיים תנאים אלה:

(1) 

המבקש צירף חמישה הסדרי גישור מגישורים שניהל בחמש השנים האחרונות וכן תיעוד של שלושה הליכי גישור שהביאו להסדרים אלה;

(2) 

המבקש עמד בהערכה תקופתית; במסגרת ההערכה התקופתית יכול שייערכו ראיונות, תצפיות, משובים וכיוצא באלה;

(3) 

לא התקיימו סייגים לרישומו כאמור בתקנה 6 או עילות לעיכוב או התליה כאמור בתקנה 10;

(4) 

לא התקיימו עילות למחיקתו מרשימת המגשרים כאמור בתקנה 11.

השגה על החלטת יחידת הגישור
9. (א) 

מגשר שיחידת הגישור החליטה שלא לכלול אותו ברשימת המגשרים, רשאי להשיג על ההחלטה לפני ועדת המשנה בהרכבה כאמור בתקנה 2(ד).

(ב) 

השגה כאמור בתקנת משנה (א) תוגש בתוך 30 ימים מיום שהומצאה למגשר ההחלטה; ועדת המשנה רשאית להאריך מועד זה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

עיכוב או התליה של רישום ברשימת המגשרים
10. 

הוועדה המייעצת, רשאית לעכב או להתלות רישום של מגשר ברשימת המגשרים, לאחר שנתנה למגשר הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, אם מתנהלת נגדו חקירה בשל חשד לביצוע עבירה כאמור בתקנה 6(1) או 6(2).

מחיקה מרשימת המגשרים
11. 

נוסף על האמור בתקנה 6, הוועדה המייעצת, רשאית למחוק את שמו של מגשר מרשימת המגשרים לאחר שנתנה למגשר הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, אם התקיים אחד מאלה:

(1) 

הוא הורשע בעבירה או הוגש נגדו כתב אישום כאמור בתקנה 6;

(2) 

קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש מגשר בתיקי בתי משפט, לרבות אי-קיום תקנות הגישור;

(3) 

המגשר אינו עומד בהערכה תקופתית שערכה יחידת הגישור.

שכר טרחה מרבי
12. 

שכר טרחה שיגבה מגשר בעד ישיבת גישור המתקיימת בעקבות פגישת מהו"ת או בעקבות פגישת מהו"ת בסכסוכי משפחה לא יעלה על שכר הטרחה המרבי לפי התוספת הראשונה.

עדכון סכומים
13. (א) 

הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה יתעדכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) 

סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.

(ג) 

המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה והתוספת השנייה כפי שהשתנה לפי תקנה זו.

(ד) 

בתקנה זו –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מדד חדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון;

"מדד יסודי" – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2016.

דיווח לכנסת
14. 

שר המשפטים ידווח לכנסת בחודש מאי, מדי שנה בשנה, על יישום תקנות אלה לרבות על מספר המגשרים הנכללים ברשימת המגשרים, ומספר המגשרים שנוספו באותה שנה לרשימת המגשרים, מספר התיקים שהופנו לגישור בבתי משפט השלום, בתביעות הקטנות ושהפנו לגישור יחידות הסיוע ואחוז התיקים שהסתיימו בחתימת הצדדים על הסכם גישור, תכנית ההכשרה הכללית בגישור ותכנית ההכשרה בגישור בענייני משפחה, תכנית ההתנסות המודרכת בגישור ותכנית ההתנסות המודרכת בגישור בענייני משפחה, שאישרה הוועדה המייעצת, שכר הטרחה שגבו המגשרים.

תחילה והוראות מעבר
15. (א) 

תחילתן של תקנות אלה תשעה חודשים מיום פרסומן, למעט תקנה 2 ותקנה 14 (להלן – יום התחילה); תחילתה של תקנה 14 ביום כ"ו בניסן התשע"ט (1 במאי 2019).

(ב) 

על אף האמור בתקנות אלה, רשאי להיכלל ברשימה גם – מי שלא התקיימו בו לפני יום התחילה:

(1) 

תקנות 3(א)(3) או 4(2), לפי העניין, אם הוא נכלל ברשימת המגשרים לפי תקנות בתי המשפט (רשימת המגשרים), התשנ"ו-1996, או שהוא עמד בתנאי ההכשרה לעניין גישור או גישור בענייני משפחה, לפי העניין, כפי שנקבעו בהן;

(2) 

תקנות 3(א)(4) או 4(3), לפי העניין, אם הוא סיים תכנית התנסות מודרכת בגישור וקיבל תעודה על כך מהמרכז הארצי לגישור כהגדרתו בתקנות בתי המשפט (רשימת המגשרים), התשנ"ו-1996 או מהנהלת בתי המשפט או אם הוא ניהל 50 הליכי גישור לפחות או שניהל הליכי גישור בהיקף כולל של 200 שעות גישור לפחות, ולעניין גישור בענייני משפחה – גם מי שלא סיים תכנית התנסות מודרכת בגישור.

תוספת ראשונה
(תקנות 3(א), 4, 12 ו-13)
 
  בשקלים חדשים
(1)   שכר טרחה מרבי בעד שעת גישור שמתקיימת בעקבות ישיבת מהו"ת ובעקבות ישיבות מהו"ת בענייני משפחה 400 + מע"מ לכל צד, ולא יותר מ-1,200 + מע"מ אם משתתפים בגישור למעלה מ-3 צדדים

 

תוספת שנייה
(תקנה 7(א) ו-(ד))
 
  בשקלים חדשים
(1)   הגשת בקשה להיכלל ברשימה 200
(2)   השתתפות בהערכה מקצועית 670